Czwartek, 26 listopada 2015 r.

O G L O S Z E N I E

STAROSTA JANOWSKI
wykonuj?cy zadanie z zakresu administracji rz?dowej
o g 3 a s z a
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzeda?
nieruchomo?ci gruntowej le?nej stanowi?cej w3asno?a Skarbu Panstwa.

1. Przetarg przeprowadza sie w formie ustnego przetargu nieograniczonego. Przedmiotem przetargu jest nieruchomo?a po3o?ona w obrebie Gwizdów, gmina Modliborzyce oznaczona w ewidencji gruntów numerem dzia3ki 170/1 o powierzchni 0,4920 ha, która stanowi nieruchomo?a gruntow? le?n?.

2. Dla przedmiotowej dzia3ki w S?dzie Rejonowym w Janowie Lubelskim prowadzona jest Ksiega Wieczysta nr 65391. Dzia3y III i IV Ksiegi Wieczystej s? wolne od obci??en.
Gmina Modliborzyce nie uchwali3a nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia3ki nr 170/1, obreb Gwizdów.
Przedmiotowa nieruchomo?a le?y w terenach oznaczonych symbolem RL - „tereny lasów" natomiast studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Modliborzyce zmian funkcji dla tego terenu nie przewiduje. Po3o?ona jest w kompleksie le?nym dzia3ek prywatnych s?siaduj?c z terenami u?ytkowanymi rolniczo i zabudowanymi. Dojazd od siedziby Gminy w Modliborzycach wynosi oko3o 20 km, drog? krajow? nr 19 relacji Rzeszów - Lublin, a nastepnie drog? gminn? o przecietnym stanie technicznym. Teren ww. nieruchomo?ci oraz jego s?siedztwo s? nieznacznie zró?nicowane pod wzgledem rze1by terenu. Na obrze?ach znajduj? sie pojedyncze zabudowania siedliskowe.

3. Przetarg odbedzie sie dnia 18 czerwca 2010 r., o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59, w Sali nr 1, parter.

3.a. Poprzedni przetarg - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie tej nieruchomo?ci zosta3 przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59, w Sali nr 1, w dniu 09.04.2010.

4. Cena wywo3awcza nieruchomo?ci wynosi 6. 300,00 z3

Przedmiot sprzeda?y zwolniony jest z podatku od towarów i us3ug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z pó1n. zmianami).

5. Minimalna wysoko?a post?pienia: 70, 00 z3otych

6. Wadium w wysoko?ci 10 % ceny wywo3awczej, tj. 630,00 z3 nale?y wp3acaa wy3?cznie w pieni?dzu, na rachunek depozytowy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim -

Nr rachunku: 14 1020 4391 0000 6802 0083 7195.

Wadium musi bya wniesione z takim wyprzedzeniem, aby ?rodki pienie?ne znalaz3y sie na rachunku depozytowym najpó1niej w dniu 15.06.2010 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, ?e warunki wniesienia wadium nie zosta3y spe3nione.

Dowód wp3aty wadium musi okre?laa numer i po3o?enie nieruchomo?ci.


Wadium wp3acone przez uczestnika, który wygra3 przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia nieruchomo?ci.

7. Termin przyjmowania wniosków dla osób, którym przys3uguje prawo pierwszenstwa w nabyciu w/w nieruchomo?ci zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo?ciami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z pózn. zm.) up3yn?3 dnia 25.02.2010 r.
8. W przetargu mog? braa udzia3 osoby fizyczne i osoby prawne, je?eli wp3ac? wadium w okre?lonej wysoko?ci i w wyznaczonym terminie.

9. Przed przyst?pieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomo?ci gruntowej le?nej musi zapoznaa sie z jej stanem zagospodarowania.

10. Wadium wp3acone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamkniecia lub odwo3ania przetargu na wskazane konto bankowe.

11. Osoby przyby3e na przetarg winny dysponowaa dokumentami i informacjami ni?ej wymienionymi:

 •  dowód wp3aty wadium,
 •  dokument stwierdzaj?cy to?samo?a,
 •  aktualny (najd3u?ej 1 miesi?c przed dat? przetargu) wypis z w3a?ciwego rejestru s?dowego - gdy uczestnikiem jest osoba prawna oraz pe3nomocnictwo wystawione przez organ zarz?dzaj?cy,
 •  pisemne o?wiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami przetargu oraz nieruchomo?ci?,
 •  osoba fizyczna mo?e bya reprezentowana przez pe3nomocnika posiadaj?cego potwierdzone notarialnie pe3nomocnictwo do wziecia udzia3u w przetargu,
 •  nr rachunku bankowego na który organizator przetargu bedzie móg3 zwrócia wadium wp3acone przez uczestnika, który przetargu nie wygra3.
 •  Osoby które nie przed3o?? ww. dokumentów nie zostan? dopuszczone do udzia3u w przetargu.

12. Cudzoziemcy mog? braa udzia3 w przetargu na warunkach okre?lonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomo?ci przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z pó1n. zm).

13. W przetargu mog? braa udzia3 równie? osoby fizyczne, którym przys3uguje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia warto?ci nieruchomo?ci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzeda?y nieruchomo?ci stanowi?cych w3asno?a Skarbu Panstwa, zgodnie z ustaw? z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu3u pozostawienia nieruchomo?ci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z pó1n. zm.), je?eli w terminie i miejscu, zamiast dowodu wp3aty wadium przed3o?? dokumenty potwierdzaj?ce prawo do rekompensaty i spe3ni? warunki podane w pkt. 14.

14. Zwalnia sie z obowi?zku wp3acenia wadium do wysoko?ci kwoty nie przekraczaj?cej wysoko?ci potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przys3uguje prawo do rekompensaty, z tytu3u pozostawienia nieruchomo?ci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w formie zaliczenia warto?ci nieruchomo?ci pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzeda?y nieruchomo?ci stanowi?cych w3asno?a Skarbu Panstwa, je?eli do dnia 15 czerwca 2010 r. na rece przewodnicz?cego Komisji z3o??:

 •  pisemne zobowi?zanie do uiszczenia kwoty równej wysoko?ci nie wniesionego wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w przypadku uchylenia sie od zawarcia umowy sprzeda?y
 •  orygina3 prawomocnych decyzji wojewody potwierdzaj?cych prawo do rekompensaty wydanych na podstawie ustawy z dnia 08.07.2005 r., albo orygina3 za?wiadczenia lub prawomocnych decyzji potwierdzaj?cych prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrebnych przepisów, z których nie zosta3o zrealizowane uprawnienie do rekompensaty adnotacja wojewody, który wyda3 decyzje lub wojewody w3a?ciwego ze wzgledu na siedzibe starosty, który wyda3 za?wiadczenie, o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie warto?ci nieruchomo?ci pozostawionych na poczet ceny sprzeda?y oraz wysoko?ci rekompensaty,
 •  dokument potwierdzaj?cy posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  o?wiadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty oraz dokumenty urzedowe po?wiadczaj?ce warto?a nabytych nieruchomo?ci Skarbu Panstwa.
 • Spadkobiercy osób wskazanych w za?wiadczeniach lub decyzjach zobowi?zani s? do przed3o?enia oprócz wy?ej wymienionych dokumentów postanowienia s?du o stwierdzeniu nabycia spadku oraz dowody potwierdzaj?ce spe3nienie wymogów okre?lonych z art. 2 lub art. 3 z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytu3u pozostawienia nieruchomo?ci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z pó1n. zm.). W przypadku gdy nabywaj?cym jest jeden ze spadkobierców tak?e o?wiadczenie o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej ( z podpisami wszystkich pozosta3ych spadkobierców po?wiadczonymi notarialnie), oryginalne za?wiadczenia lub prawomocne decyzje (swoj? i pozosta3ych spadkobierców). Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przed3o?? wymienionych wy?ej dokumentów w oryginale nie zostan? zwolnione z obowi?zku wp3acenia wadium. Osoba uprawniona, zwolniona z obowi?zku wniesienia wadium w cze?ci, aby zostaa dopuszczona do przetargu zobowi?zana jest wnie?a pozosta3? cze?a wadium, na warunkach okre?lonych w regulaminie.

15. Uczestnik przetargu, który przetarg wygra3, zostanie zawiadomiony w ci?gu 21 dni od daty zamkniecia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie mo?e bya krótszy ni? 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia.

16. Wp3ata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomo?ci gruntowej le?nej musi bya dokonana z takim wyprzedzeniem, aby ?rodki pienie?ne znalaz3y sie na wskazanym rachunku bankowym najpó1niej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca, który nie ui?ci3 wp3aty w wy?ej wymienionym terminie, jak równie?, który nie stawi sie bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt. 15, nie przys3uguje roszczenie o przeniesienie prawa w3asno?ci do nieruchomo?ci gruntowej le?nej , a wadium nie podlega zwrotowi.

16. Koszty zwi?zane z nabyciem nieruchomo?ci gruntowej le?nej (op3aty notarialne i s?dowe) jak równie? zwi?zane z ewentualnym wyniesieniem granic, ponosi nabywca nieruchomo?ci.

17. Starosta Janowski zastrzega sobie prawo do odwo3ania og3oszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

18. Uczestnikowi przetargu przys3uguje prawo zaskar?enia czynno?ci zwi?zanych z przeprowadzeniem przetargu do Starosty Janowskiego w terminie 7 dni od dnia og3oszenia wyniku przetargu.

19. Dodatkowych informacji dotycz?cych przetargu udziela podinspektor Artur Pizon - pracownik Wydzia3u Logistyki i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim (pokój nr 33) tel. 15 87-20-309 w. 36.