Piątek, 1 sierpnia 2014 r.

O G Ł O S Z E N I E

STAROSTA JANOWSKI
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
o g ł a s z a
DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
nieruchomości gruntowej leśnej stanowiącej własność Skarbu Państwa.

1. Przetarg przeprowadza się w formie ustnego przetargu nieograniczonego. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w obrębie Gwizdów, gmina Modliborzyce oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 170/1 o powierzchni 0,4920 ha, która stanowi nieruchomość gruntową leśną.

2. Dla przedmiotowej działki w Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim prowadzona jest Księga Wieczysta nr 65391. Działy III i IV Księgi Wieczystej są wolne od obciążeń.
Gmina Modliborzyce nie uchwaliła nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 170/1, obręb Gwizdów.
Przedmiotowa nieruchomość leży w terenach oznaczonych symbolem RL - „tereny lasów" natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Modliborzyce zmian funkcji dla tego terenu nie przewiduje. Położona jest w kompleksie leśnym działek prywatnych sąsiadując z terenami użytkowanymi rolniczo i zabudowanymi. Dojazd od siedziby Gminy w Modliborzycach wynosi około 20 km, drogą krajową nr 19 relacji Rzeszów - Lublin, a następnie drogą gminną o przeciętnym stanie technicznym. Teren ww. nieruchomości oraz jego sąsiedztwo są nieznacznie zróżnicowane pod względem rzeźby terenu. Na obrzeżach znajdują się pojedyncze zabudowania siedliskowe.

3. Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2010 r., o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59, w Sali nr 1, parter.

3.a. Poprzedni przetarg - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na zbycie tej nieruchomości został przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, przy ul. Zamoyskiego 59, w Sali nr 1, w dniu 09.04.2010.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6. 300,00 zł

Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).

5. Minimalna wysokość postąpienia: 70, 00 złotych

6. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 630,00 zł należy wpłacać wyłącznie w pieniądzu, na rachunek depozytowy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim -

Nr rachunku: 14 1020 4391 0000 6802 0083 7195.

Wadium musi być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku depozytowym najpóźniej w dniu 15.06.2010 r. pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunki wniesienia wadium nie zostały spełnione.

Dowód wpłaty wadium musi określać numer i położenie nieruchomości.


Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny
nabycia nieruchomości.

7. Termin przyjmowania wniosków dla osób, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603 z pózn. zm.) upłynął dnia 25.02.2010 r.
8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie.

9. Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości gruntowej leśnej musi zapoznać się z jej stanem zagospodarowania.

10. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazane konto bankowe.

11. Osoby przybyłe na przetarg winny dysponować dokumentami i informacjami niżej wymienionymi:

 •  dowód wpłaty wadium,
 •  dokument stwierdzający tożsamość,
 •  aktualny (najdłużej 1 miesiąc przed datą przetargu) wypis z właściwego rejestru sądowego - gdy uczestnikiem jest osoba prawna oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający,
 •  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością,
 •  osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,
 •  nr rachunku bankowego na który organizator przetargu będzie mógł zwrócić wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał.
 •  Osoby które nie przedłożą ww. dokumentów nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu.

12. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm).

13. W przetargu mogą brać udział również osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.), jeżeli w terminie i miejscu, zamiast dowodu wpłaty wadium przedłożą dokumenty potwierdzające prawo do rekompensaty i spełnią warunki podane w pkt. 14.

14. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty, z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli do dnia 15 czerwca 2010 r. na ręce przewodniczącego Komisji złożą:

 •  pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości nie wniesionego wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży
 •  oryginał prawomocnych decyzji wojewody potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie ustawy z dnia 08.07.2005 r., albo oryginał zaświadczenia lub prawomocnych decyzji potwierdzających prawo do rekompensaty wydanych na podstawie odrębnych przepisów, z których nie zostało zrealizowane uprawnienie do rekompensaty adnotacja wojewody, który wydał decyzję lub wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie, o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty poprzez zaliczenie wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży oraz wysokości rekompensaty,
 •  dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego,
 •  oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji prawa do rekompensaty oraz dokumenty urzędowe poświadczające wartość nabytych nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Spadkobiercy osób wskazanych w zaświadczeniach lub decyzjach zobowiązani są do przedłożenia oprócz wyżej wymienionych dokumentów postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych z art. 2 lub art. 3 z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1418 z późn. zm.). W przypadku gdy nabywającym jest jeden ze spadkobierców także oświadczenie o wskazaniu tego spadkobiercy jako osoby uprawnionej ( z podpisami wszystkich pozostałych spadkobierców poświadczonymi notarialnie), oryginalne zaświadczenia lub prawomocne decyzje (swoją i pozostałych spadkobierców). Osoby uprawnione, które w wyznaczonym terminie nie przedłożą wymienionych wyżej dokumentów w oryginale nie zostaną zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium. Osoba uprawniona, zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium, na warunkach określonych w regulaminie.

15. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

16. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości gruntowej leśnej musi być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na wskazanym rachunku bankowym najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nabywca, który nie uiścił wpłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również, który nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu o którym mowa w pkt. 15, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności do nieruchomości gruntowej leśnej , a wadium nie podlega zwrotowi.

16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości gruntowej leśnej (opłaty notarialne i sądowe) jak również związane z ewentualnym wyniesieniem granic, ponosi nabywca nieruchomości.

17. Starosta Janowski zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

18. Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu do Starosty Janowskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

19. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela podinspektor Artur Pizoń - pracownik Wydziału Logistyki i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim (pokój nr 33) tel. 15 87-20-309 w. 36.